ALGEMENE VOORWAARDEN VAN P.P.CASES te HENSBROEK

1     Definities

1.1   In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

P.P.Cases te Hensbroek; de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever:
de wederpartij van P.P.Cases, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen P.P.Cases en opdrachtgever.

Zaken
Alle zaken, zoals flightcases en daarbij behorende accessoires die door P.P.Cases worden verkocht en als zodanig onderwerp van de overeenkomst uitmaken.

2     Algemeen

2.1   De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen P.P.Cases en een opdrachtgever waarop P.P.Cases deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met P.P.Cases, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3   Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van P.P.Cases en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van P.P.Cases.

3     Aanbiedingen en offertes

3.1   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2   De door P.P.Cases gemaakte offertes zijn vrijblijvend. P.P.Cases is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3   Levertijden in offertes van de P.P.Cases zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4   De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4     Totstandkoming van de overeenkomst

4.1   Een overeenkomst komt tot stand doordat en op het moment dat beide  partijen een schriftelijk stuk bevattende de inhoud van die overeenkomst ondertekenen.

4.2   Een overeenkomst komt ook tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door opdrachtgever van het aanbod P.P.Cases heeft bereikt.

4.3   Een overeenkomst komt eveneens tot stand zodra de schriftelijke bevestiging door P.P.Cases van een opdracht of bestelling aan opdrachtgever is verzonden. Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van deze opdrachtbevestiging schriftelijk reclameert, wordt de overeenkomst geacht in die bevestiging juist en volledig te zijn weergegeven.

4.4   Indien aard en omvang van een overeenkomst zodanig gering zijn dat het zenden van een offerte dan wel opdrachtbevestiging daarvoor achterwege kan blijven zal slechts de terzake te zenden factuur als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst gelden en als zodanig geacht worden de overeenkomst juist en volledig weer te geven

5     Uitvoering van de overeenkomst

5.1   P.P.Cases zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P.P.Cases het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan P.P.Cases aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan P.P.Cases worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan P.P.Cases zijn verstrekt, heeft P.P.Cases het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4   P.P.Cases is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat P.P.Cases is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor P.P.Cases kenbaar behoorde te zijn.

5.5   Opdrachtgever vrijwaart P.P.Cases voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6     Levering

6.1   Levering geschiedt af fabriek/magazijn van P.P.Cases.

6.2   Verpakking wordt door P.P.Cases in rekening gebracht en kan niet worden geretourneerd, tenzij anders is overeengekomen.

6.3   Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat P.P.Cases deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.4   Indien P.P.Cases een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever P.P.Cases schriftelijk in gebreke te stellen.

6.5   P.P.Cases is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. P.P.Cases is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7     Onderzoek, reclames

7.1   Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

7.2   Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan P.P.Cases te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

7.3   Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dat slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de P.P.Cases op de wijze zoals door P.P.Cases aangegeven.

7.4   Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk gedaan en binnen  8 dagen na verzenddatum van de desbetreffende factuur door P.P.Cases te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt in orde bevonden te zijn door opdrachtgever.

7.5   Indien de hiervoor genoemde klachten door P.P.Cases gegrond worden bevonden  is P.P.Cases uitsluitend verplicht tot het aanvullen van geconstateerde tekorten en/of het vervangen van ondeugdelijke of beschadigde producten zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.

7.6   Het reclameren ontslaat opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting jegens P.P.Cases.

8     Vergoedingen, prijs en kosten

8.1   Indien P.P.Cases met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is  P.P.Cases niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

8.2   P.P.Cases mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.

8.3   De door P.P.Cases gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

9     Wijziging van de overeenkomst

9.1   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10    Betaling

10.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door P.P.Cases aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.2  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.3  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van P.P.Cases op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.4  P.P.Cases heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

P.P.Cases kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

P.P.Cases kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10.5  P.P.Cases heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

11    Eigendomsvoorbehoud

11.1  Alle door P.P.Cases geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. blijven eigendom van P.P.Cases totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met P.P.Cases gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht P.P.Cases zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5  Door P.P.Cases geleverde zaken, die krachtens het onder artikel 11.1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6  Voor het geval dat P.P.Cases zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan P.P.Cases of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van P.P.Cases zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

12    Garantie

12.1  P.P.Cases garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2  De onder 12.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan P.P.Cases.

12.3  De onder 12.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering.

12.4  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal P.P.Cases de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van P.P.Cases, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan P.P.Cases te retourneren en de eigendom aan P.P.Cases te verschaffen.

12.5  De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van P.P.Cases, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachtten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

12.6  Indien de door P.P.Cases verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 

13    Incassokosten

13.1  Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag  met een minimum van € 50,00.

13.2  Indien P.P.Cases hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.3  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

13.4  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

14    Opschorting en ontbinding

14.1  P.P.Cases is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- Na het sluiten van de overeenkomst P.P.Cases kennis neemt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

14.2  Voorts is P.P.Cases bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van P.P.Cases op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien P.P.Cases de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4  P.P.Cases behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15    Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1  Indien P.P.Cases aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft P.P.Cases het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16    Aansprakelijkheid

16.1  Indien door P.P.Cases geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van P.P.Cases jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

16.2  Indien P.P.Cases aansprakelijk is voor directe schade  in de nakoming van een overeenkomst dan zal de door P.P.Cases te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door P.P.Cases aan opdrachtgever in rekening gebrachte en te brengen bedragen (exclusief omzetbelasting).

De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van P.P.Cases in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van P.P.Cases aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan P.P.Cases toegerekend kan worden;

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.4  P.P.Cases is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van P.P.Cases of zijn ondergeschikten.

17    Risico-overgang

17.1  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

18    Overmacht

18.1  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop P.P.Cases geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor P.P.Cases niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van P.P.Cases worden daaronder begrepen.

18.3  P.P.Cases heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat P.P.Cases zijn verbintenis had moeten nakomen.

18.4  Voor zoveel P.P.Cases ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P.P.Cases gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

18.5  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19    Vrijwaringen

19.1  De opdrachtgever vrijwaart P.P.Cases voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

19.2  Indien opdrachtgever aan P.P.Cases informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

20    Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt P.P.Cases zich de rechten en bevoegdheden voor die P.P.Cases toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2  Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de producten of materialen te verwijderen of te wijzigen.

20.3  P.P.Cases behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21    Vertrouwelijke informatie

21.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

22    Niet-overname personeel

22.1  De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met P.P.Cases, medewerkers van P.P.Cases of van ondernemingen waarop P.P.Cases ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

23    Geschillen

23.1  De rechter in de vestigingsplaats van P.P.Cases is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft P.P.Cases het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24    Toepasselijk recht

24.1  Op elke overeenkomst tussen P.P.Cases en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

25    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar nr. 36048927

25.2  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

P.P.Cases is een gedeponeerd handelsmerk van: P.P.Cases Kerkweg 13, 1711RR Hensbroek.
Algemene voorwaarden. Copyright P.P.Cases
© 2005.